Trekonstruksjoner_byggesøknad
Ingeniører_prosjekterer_med_I-bjelkelker


Fokus på klima og miljø har de senere år ført til større bruk av massivtre (CLT/KLT), spesielt i større bygg. Etter å ha arbeidet med trebaserte I-bjelker i flere tiår er jeg fortsatt opptatt av at kunnskapen om denne bjelketypen skal bli best mulig kjent i byggebransjen. Bjelkens mange gode egenskaper kan ikke bare gjøre den til et alternativ til massivtre, -og andre konstruksjonsmaterialer, men være et materiale som ytterligere kan øke bruken av tre i store som mindre bygg.

I-bjelker i konstruksjoner som dekker og vegger har hittil i mindre grad blitt sett på som et alternativ, ikke fordi egenskapene utelukker bruk, men fordi kunnskapen om bruken er begrenset. Kunnskap om spesielt styrke-, stivhet-, brann- og lydegenskapene og hvordan egenskapene anvendes i konstruksjoner er lite kjent ute hos rådgivende ingeniører (RIB). Disse kunne med større kunnskap om bjelketypen hatt denne som et godt alternativ når de store byggene konstrueres.

Mitt inntrykk er at produsentene av I-bjelker ikke bruker nok ressurser på å utvikle den tekniske kunnskapen i markedet som er nødvendig for å gjøre I-bjelkene mer aktuelle i store trebygg, til tross for potensialet til vesentlige volumøkninger for produktet. 

 

I dag kan RIB hente teknisk informasjon fra de forskjellige I-bjelkeprodusentenes ETA1) eller SINTEF Tekniske godkjenninger2).  Informasjonen i disse er ofte begrenset selv om det har vært utvikling over tid. Fortsatt har disse mangler i forhold til hva en ingeniør forventer å finne av tekniske parametere, sammenligninget med produktstandardene3) til konkurrerende produkter, for bruk i beregninger, manuelle eller i beregningsprogrammer.

 

Hadde det vært en produktstandard med felles metoder for å bestemme alle egenskaper/parametere også for I-bjelker ville RIB, entreprenører og tiltakshavere ikke bare hatt et bedre verktøy til å velge I-bjelker, men også stått friere til å velge blant de forskjellige I-bjelkeprodusentene. Slik det fungerer i dag med bruk av ETA/Tekniske godkjenninger er produktegenskapene spesifikke for den enkelte I-bjelkeprodusent slik at den beskrevne produsentens produkt ikke kan byttes med en annens uten at konstruksjonen kontrolleres på nytt for det alternative produktet. En produktstandard ville sannsynligvis også fungere bedre i forhold til dokumentasjon i BIM. Eksempelvis har produktstandarden til trelast kvalitetsbetegnelser, C18, C24 osv som de forskjellige produsentene produserer i forhold til, tilsvarende for limtre. Produktenes egenskaper er da gitt av disse kvalitetene uavhengig av hvem som er produsenten. Kunne det gjøres tilsvarende for I-bjelker ville det kunne gi flere positive effekter både for produsentene og brukerne.

 

For bruk av I-bjelker i mindre bygg, i bjelkelag, tak og bindingsverk har man over flere ti-år utviklet konstruksjonsløsninger som etter hvert er blitt å betrakte som preaksepterte. Løsningene er ofte dokumenterte i forhold til ETA og eller Tekniske godkjenninger. Hadde en produktstandard vært tilgjengelig ville nye løsninger og større bruk av I-bjelkene enn i dag vært er resultat av standarden.


Veien videre mot produktstandarder kan være lang. En kortere vei kan være videreutvikling av ETA slik at «alle» egenskapene framkommer. Dette kombinert med økt satsing på markedsføring mot RIB.

 

En viktig nøkkel til økt bruk av I-bjelker, vil være å øke den tekniske kunnskapen til bjelkene. For produsentene kan det virke som om en slik satsing er vanskelig å gjennomføre, men potensialet som ligger i økte markedsandeler bør langt overstige kostnadene til kunnskapsløftet.


Ta gjerne kontakt om det er synspunkter til innlegget. 

 

  1. I ETA, «European Tecnical Assesment» eller på norsk; «Europeisk teknisk bedømmelse», er tekniske egenskaper beskrevet. Grunnlaget for å utarbeide regler for hvordan egenskapene skal bestemmes er beskrevet i «European Assessment Documents», forkortet til EAD. Den beskriver testmetoder for mange av bjelkenes egenskaper, men den mangler noen vesentlige som gjør at de fleste I-bjelkeprodusentene for disse egenskaper har utviklet egne tester og/eller beregningsregler/formler.
  2. SINTEF Teknisk Godkjenning for I-bjelker baserer seg på ETA for det aktuelle produktet, og med eventuelle suppleringer.
  3. Produktstandarder, (hEN). NS-EN standarder utarbeidet av den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN på oppdrag fra EU. Inneholder produktegenskapene som er regulert i regelverket for alle EØS-landene.